วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง (กิจกรรมขุดหลุมในคลอง) ณ ลำห้วยสาธารณะกลางบ้านนาวงเดือน บ้านนาวงเดือน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ ทำกิจกรรม ปลูกไผ่ ทำความสะอาดบริเวณลำห้วยสาธารณะกลางบ้านนาวงเดือน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายธนกฤต มาตรวงษ์ (นายกชาญ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้มอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ให้กับสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน แต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้แก่ประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลา เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส #โคโรนา #โควิด19 (COVID-19)