วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) และสอนการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้บุคลกร ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ และประชาชนที่สนใจ สามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง โดยมีวิทยากร จากสาธารณสุข มาให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา( COVID – ๑๙ )