วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง (กิจกรรมขุดหลุมในคลอง) ณ ลำห้วยสาธารณะกลางบ้านนาวงเดือน บ้านนาวงเดือน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ ทำกิจกรรม ปลูกไผ่ ทำความสะอาดบริเวณลำห้วยสาธารณะกลางบ้านนาวงเดือน หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ