วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.19 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอคอนสาร (หลังใหม่) ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 27,034,000 บาท รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 370 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.63 – 5 พ.ค.64 โดยมีนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน และนางจำเรียง สวัสดิ์ศรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร ชมรมพ่อค้าอำเภอคอนสาร ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ