โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานน้ำผุดนาเลา ( วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบกรมบัญชีกลาง แบบ บก.01

แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (2)

 

ประกาศเผยแพร่ประกาศเชิญชวน

ประกาศโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานน้ำผุดนาเลา