สำนักปลัด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

นายวิรัตน์

พรสวัสดิ์

ปลัดการบริหารตำบลทุ่งนาเลา

นายวิรัตน์

พรสวัสดิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสมาน

ตลับเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติพงษ์

อ่อนอภัย

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางอัฉราวดี

แสวงสุข

ลูกจ้างประจำ

นายเชิงชาย

สนโคกสูง

พนักงานขับรถขยะ

นายกัปนาท

เต็มบุญ

คนงานประจำรถขยะ

นายเอกรัตน์

ตู้ภูมิ

คนงานประจำรถขยะ

นายชาติชาย

บุญเกษม

คนงานประจำรถขยะ

นางธนียา

สะหาย

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวมยุรี

กวนคอนสาร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุดารักษ์

ภิรมณ์ไกรภักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนาวิญ

แย้มอดุลย์

พนักงานขับรถยนต์

นายวรวุฒิ

ต่ออำนาจ

พนักงานวิทยุ

นางสุวรรณา

แย้มอดุลย์

แม่ครัว

จ่าเอกสุวรรณ์

สุพร

นักป้องกันฯ

นายกิตติพงษ์

อ่อนอภัย

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายนิคม

ภูมิคอนสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายธนวัฒน์

มาเจริญพร

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายอนุรักษ์

ปัดทำ

พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายราชศักดิ์

พงษ์มาลี

พนักงานประจำรถกู้ชีพ

นายสัญญา

ทองกระจ่าง

นิติกร