กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

นางนฐพร

ฐานวิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอนงค์

โนเปลือย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายชยกฤต

ชาติทหาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางอรสา

อ่อนอภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนันทวินิช

ต้านศัตรู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้