กองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

 

นายศักดิ์ดา

เพียงใจ

นายช่างโยธา

นายอุดร

แสนตา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายแสงสุริยา

คณานิชย์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายแสง

เพชรภูเขียว

คนสวน