กองการศึกษา

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

นายพิเชษฐ์

บุญโสภิณ

นักบริหารการศึกษา

นางกานต์ดา

สุดนางาม

รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านนาวงเดือน

นางสุภาพ

เลิศคอนสาร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทรา

สำราญรมย์

ผู้ดูแลเด็ก

นางประสิตา

กาญบุตร

รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านน้ำอุ่น

นางบัวพันธ์

เรียนรัตน์

ผู้ดูแลเด็ก

นางจี

มิ่งคะโน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทร์แรม

ศรีหนองเป็ด

รักษาการหัวหน้าศูนย์วัดโนนจำปาทอง

นางรสรินทร์

พราหมนิล

ครู คศ.1

นางจิตรา

นเรกุล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมนธิชา

ทับทิมเพชรางกูล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสิริยาภรณ์

สีมาพล

รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านน้ำพุหินลาด

นางจันทร์เพ็ญ

ปลื้มจิตร

ครู คศ.1

นางวันเพ็ญ

แต่งผิว

ผู้ดูแลเด็ก