กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

 

นางสาวณภัทสุดา

เปรมใจ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางอุทัยวรรณ

อ่อนอภัย

นักพัฒนาชุมชน

นางฐาปนี

บุญหนัก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน