องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
เดือนนี้ 8,119
เดือนที่แล้ว 26,714
ทั้งหมด 106,733

account_circle โครงสร้างผู้บริหาร
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0878568109
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0878568109
(นายสถิตย์ บุดดาสาร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0956705140
(นายสถิตย์ บุดดาสาร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0956705140
(นายสุรัตน์ ภูมิคอนสาร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0943617733
(นายสุรัตน์ ภูมิคอนสาร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0943617733
(นายธรรมนิตย์ คำพิมพา)
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0645711715
(นายธรรมนิตย์ คำพิมพา)
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0645711715
account_circle โครงสร้างกิจการสภา
(นายพิมพา เชื้อศิริ)
ประธานสภา
(นายพิมพา เชื้อศิริ)
ประธานสภา
(นายยุ่ง ปลื้มกมล)
รองประธานสภา
(นายยุ่ง ปลื้มกมล)
รองประธานสภา
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
เลขานุการสภา
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
เลขานุการสภา
(นางสาวฐิติพร เปรมใจ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑
(นางสาวฐิติพร เปรมใจ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑
(นายธันวา เชื้อศิริ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
(นายธันวา เชื้อศิริ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
(นางสาววรรณา ชาติทหาร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
(นางสาววรรณา ชาติทหาร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓
(นายแหว บุญชู)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓
(นายแหว บุญชู)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓
(นายฉลาม เต็มวงษ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
(นายฉลาม เต็มวงษ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
(นายบุญเกิด แตงทิพย์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
(นายบุญเกิด แตงทิพย์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
(นางสมใจ ปลื้มใจ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
(นางสมใจ ปลื้มใจ)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
(นายแสวง ตลับเงิน)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
(นายแสวง ตลับเงิน)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
(นางเพชร วอนเฟียร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
(นางเพชร วอนเฟียร)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
(นางอารี สาฆ้อง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
(นางอารี สาฆ้อง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
(นายใจเพชร จันที)
สมาชิก อบต.หมุ่ที่ ๘
(นายใจเพชร จันที)
สมาชิก อบต.หมุ่ที่ ๘
(นายศานิตย์ ทิพย์รักษ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘
(นายศานิตย์ ทิพย์รักษ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘
(นายสุรีศักดิ์ พุทธา)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙
(นายสุรีศักดิ์ พุทธา)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙
(นายราวี ย้อยภูเขียว)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐
(นายราวี ย้อยภูเขียว)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐
(นายบุญมี ข้อโนนแดง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐
(นายบุญมี ข้อโนนแดง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑
(ว่าง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑
(นายสด บุญบำรุง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑
(นายสด บุญบำรุง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
(จ่าเอก วิทยา ชานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (หัวหน้าสำนักปลัด)
(จ่าเอก วิทยา ชานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (หัวหน้าสำนักปลัด)
(นางสาวณภัทสุดา เปรมใจ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวณภัทสุดา เปรมใจ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางนฐพร ฐานวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนฐพร ฐานวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
account_circle สำนักปลัด
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด อบต.ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด อบต.ทุ่งนาเลา
(จ่าเอก วิทยา ชานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(จ่าเอก วิทยา ชานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวมยุรี กวนคอนสาร)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวมยุรี กวนคอนสาร)
นักทรัพยากรบุคคล
(จ่าเอกสุวรรณ์ สุพร)
นักป้องกันฯ
(จ่าเอกสุวรรณ์ สุพร)
นักป้องกันฯ
(นางสาวสมาน ตลับเงิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวสมาน ตลับเงิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายสัญญา ทองกระจ่าง)
นิติกร
(นายสัญญา ทองกระจ่าง)
นิติกร
(นางอัฉราวดี แสวงสุข)
นักพัฒนาชุมชน
(นางอัฉราวดี แสวงสุข)
นักพัฒนาชุมชน
(นายกิตติพงษ์ อ่อนอภัย)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายกิตติพงษ์ อ่อนอภัย)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายนิคม ภูมิคอนสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายนิคม ภูมิคอนสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายธนวัฒน์ มาเจริญพร)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นายธนวัฒน์ มาเจริญพร)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสาวสุดารักษ์ ภิรมณ์ไกรภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวสุดารักษ์ ภิรมณ์ไกรภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายนาวิญ แย้มอดุลย์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายนาวิญ แย้มอดุลย์)
พนักงานขับรถยนต์
นายวรวุฒิ ต่ออำนาจ
พนักงานวิทยุ
นายวรวุฒิ ต่ออำนาจ
พนักงานวิทยุ
(นางสุวรรณา แย้มอดุลย์)
แม่ครัว
(นางสุวรรณา แย้มอดุลย์)
แม่ครัว
(นายเอกรัตน์ ตู้ภูมิ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเอกรัตน์ ตู้ภูมิ)
คนงานประจำรถขยะ
(นางสาว ศิรินันท์ นาคมั่น)
ประชาสัมพันธ์
(นางสาว ศิรินันท์ นาคมั่น)
ประชาสัมพันธ์
(นางสาว สุธิษา แสนตา)
ปฎิบัติงานธุรการ
(นางสาว สุธิษา แสนตา)
ปฎิบัติงานธุรการ
account_circle กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวณภัทสุดา เปรมใจ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวณภัทสุดา เปรมใจ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางอุทัยวรรณ อ่อนอภัย)
นักพัฒนาชุมชน
(นางอุทัยวรรณ อ่อนอภัย)
นักพัฒนาชุมชน
(นางฐาปณี บุญหนัก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางฐาปณี บุญหนัก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_circle กองคลัง
(นางนฐพร ฐานวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนฐพร ฐานวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอนงค์ โนเปลือย)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางอนงค์ โนเปลือย)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาว สุธาสินี กำชู
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาว สุธาสินี กำชู
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายชยกฤต ชาติทหาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นายชยกฤต ชาติทหาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางอรสา อ่อนอภัย)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางอรสา อ่อนอภัย)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวนันทวินิช ต้านศัตรู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวนันทวินิช ต้านศัตรู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_circle กองช่าง
(นายศักดิ์ดา เพียงใจ)
นายช่างโยธา
(นายศักดิ์ดา เพียงใจ)
นายช่างโยธา
(นายอุดร แสนตา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายอุดร แสนตา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายแสงสุริยา คณานิชย์)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายแสงสุริยา คณานิชย์)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายแสง เพชรภูเขียว)
คนสวน
(นายแสง เพชรภูเขียว)
คนสวน
นายทรงกรด เย็นปัญญา
ผู้ช่วยช่าง
นายทรงกรด เย็นปัญญา
ผู้ช่วยช่าง
account_circle กองการศึกษา
(นายพิเชษฐ์ บุญโสภิณ)
นักบริหารการศึกษา
(นายพิเชษฐ์ บุญโสภิณ)
นักบริหารการศึกษา
นางสาวจารุวรรณ ทิพรักษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจารุวรรณ ทิพรักษ์
นักวิชาการศึกษา
(นางกานต์ดา สุดนางาม)
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านนาวงเดือน
(นางกานต์ดา สุดนางาม)
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านนาวงเดือน
(นางประสิตา กาญบุตร)
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านน้ำอุ่น
(นางประสิตา กาญบุตร)
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านน้ำอุ่น
(นางสิริยาภรณ์ สีมาพล)
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านน้ำพุหินลาด
(นางสิริยาภรณ์ สีมาพล)
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านน้ำพุหินลาด
(นางรสรินทร์ พราหมนิล)
ครู คศ.1
(นางรสรินทร์ พราหมนิล)
ครู คศ.1
(นางจันทร์เพ็ญ ปลื้มจิตร)
ครู คศ.1
(นางจันทร์เพ็ญ ปลื้มจิตร)
ครู คศ.1
(นางสุภาพ เลิศคอนสาร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุภาพ เลิศคอนสาร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางบัวพันธ์ เรียนรัตน์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางบัวพันธ์ เรียนรัตน์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจันทรา สำราญรมย์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจันทรา สำราญรมย์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางจิตรา นเรกุล)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางจิตรา นเรกุล)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวันเพ็ญ แต่งผิว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวันเพ็ญ แต่งผิว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมนธิชา ทับทิมเพชรางกูล)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมนธิชา ทับทิมเพชรางกูล)
ผู้ดูแลเด็ก
-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-
ครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_circle ผู้บริหารองค์กร
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร