องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
account_circle โครงสร้างผู้บริหาร
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0878568109
(นายสถิตย์ บุดดาสาร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0956705140
(นายสุรัตน์ ภูมิคอนสาร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0943617733
(นายธรรมนิตย์ คำพิมพา)
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0645711715
account_circle โครงสร้างกิจการสภา
(นายพิมพา เชื้อศิริ)
ประธานสภา
(นายยุ่ง ปลื้มกมล)
รองประธานสภา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
เลขานุการสภา
(นางสาวฐิติพร เปรมใจ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
(นางสาววรรณา ชาติทหาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
(นางสาวละมัย ภูมิคอนสาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
(นายบุญเกิด แตงทิพย์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
(นายสุหรี ต่อวิญญา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
(นายประศักดิ์ ตู้ภูมิ)
สมาชิกสภา อบต.หมุ่ที่ ๘
(นายสากล เติมวุฒิ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
(นายสด บุญบำรุง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0864505449
(นายสุเทพ มีศรีแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวณภัทสุดา เปรมใจ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางนฐพร ฐานวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายพิเชษฐ์ บุญโสภิณ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_circle สำนักปลัด
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
โทร : 0864505449
(นายสุเทพ มีศรีแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวมยุรี กวนคอนสาร)
นักทรัพยากรบุคคล
(จ่าเอกสุวรรณ์ สุพร)
นักป้องกันฯ
(นางสาวสมาน ตลับเงิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายสัญญา ทองกระจ่าง)
นิติกร
(นางอัฉราวดี แสวงสุข)
นักพัฒนาชุมชน
(นายกิตติพงษ์ อ่อนอภัย)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายนิคม ภูมิคอนสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายธนวัฒน์ มาเจริญพร)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสาวสุดารักษ์ ภิรมณ์ไกรภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายนาวิญ แย้มอดุลย์)
พนักงานขับรถยนต์
นายวรวุฒิ ต่ออำนาจ
พนักงานวิทยุ
(นางสุวรรณา แย้มอดุลย์)
แม่ครัว
(นายเอกรัตน์ ตู้ภูมิ)
คนงานประจำรถขยะ
account_circle กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวณภัทสุดา เปรมใจ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางอุทัยวรรณ อ่อนอภัย)
นักพัฒนาชุมชน
(นางฐาปณี บุญหนัก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_circle กองคลัง
(นางนฐพร ฐานวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอนงค์ โนเปลือย)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาว สุธาสินี กำชู
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายชยกฤต ชาติทหาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางอรสา อ่อนอภัย)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวนันทวินิช ต้านศัตรู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_circle กองช่าง
(นายศักดิ์ดา เพียงใจ)
นายช่างโยธา
(นายอุดร แสนตา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายแสงสุริยา คณานิชย์)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายแสง เพชรภูเขียว)
คนสวน
นายทรงกรด เย็นปัญญา
ผู้ช่วยช่าง
account_circle กองการศึกษา
(นายพิเชษฐ์ บุญโสภิณ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจารุวรรณ ทิพรักษ์
นักวิชาการศึกษา
(นางกานต์ดา สุดนางาม)
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านนาวงเดือน
(นางประสิตา กาญบุตร)
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านน้ำอุ่น
(นางสิริยาภรณ์ สีมาพล)
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านน้ำพุหินลาด
(นางรสรินทร์ พราหมนิล)
ครู คศ.1
(นางจันทร์เพ็ญ ปลื้มจิตร)
ครู คศ.1
(นางสุภาพ เลิศคอนสาร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางบัวพันธ์ เรียนรัตน์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจันทรา สำราญรมย์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางจิตรา นเรกุล)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวันเพ็ญ แต่งผิว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวมนธิชา ทับทิมเพชรางกูล)
ผู้ดูแลเด็ก
-
ครูผู้ดูแลเด็ก
-
ครูผู้ดูแลเด็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา