messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถ (น้ำผุดนาเลา) บ้านนาเลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยแล้ง บริเวณบ้านแม่หลาบ ต่อทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยฝายตู้อัน หมู่ที่ 2 บ้านซำชมภู และหมู่ที่ 10 บ้านซำภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาก้วน เส้นบ้านพ่อตา แย้มฏีกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านน้ำอุ่น (เส้นคุ้มชายแดน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านซำภูทอง-บ้านคลองดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.64-010 หมู่ที่ 10 บ้านซำภูทอง ตำบลทุ่งนาเลา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านนาวงเดือน เส้นทุ่งนานาวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านซำชมภู เส้นน้ำผุดซำภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนาเลา เส้นนาป่าคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซำชมภู เส้นบ้านนายบุญเรียน พรมมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาวงเดือน เส้นบ้านนายเสนี่ยน เลิศคอนสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลา จากบ้านนายถนอม ยศจำรัส ถึงทางหลวงหมายเลข 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุหินลาด (บริเวณคันดินอ่างเก็บน้ำป่าตะแบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนและขบวนทางวัฒนธรรมประเพณี โครงการจัดงาน บุญเดือนสี่ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุหินลาด เส้นบ้านนายแสวง ตลับเงิน ถึงบ้านนายประหยัด เต็มวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านซำภูทอง เส้นน้ำผุดซำภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยแล้ง เส้นบ้านนายสงบ ต่อชีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลา เส้นบ้านนายกิตติพศ ภาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาเกาะ เส้นบ้านพ่อประยุทธ์ ปรีดีวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนาเลา เส้นนาหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านซำภูทอง เส้นฝายใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านน้ำอุ่น เส้นตาดตาโม่ง-บ้านนายบุญชู ก่อบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซำชมภู เส้นบ้านนางอุไร พรมเอี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาก้วน เส้นวัดถ้ำขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านนาวงเดือน เส้นทุ่งนานาวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยแล้ง เส้นคุ้มบ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านซำชมภู เส้นน้ำผุดซำชมภู-คุ้มน้ำพุใส บ้านโนนเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านซำชมภู เส้นฝายชลประทานนาวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวนา เส้นศาลเจ้าปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุหินลาด เส้นบ้านพ่อสว้าน ต่ออำนาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาก้วน เส้นลำห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านนาเลา เส้นนาป่าคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ โครงการจัดงานฤดูหนาวส่งเสริมการท่องเที่ยวหนาวนี้ที่น้ำผุดนาเลา ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานและอาคารบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติน้ำผุดนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬา วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโนนหัวนา-บ้านห้วยแล้ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.64-006 หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวนา ตำบลทุ่งนาเลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 เส้นนาทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 เส้นนาป่าคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาวงเดือน เส้นบ้านพ่อเพียร ภูมิคอนสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซำชมภู เส้นบ้านนายอุทัย ชัยราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านซำภูทอง (เส้นฝายใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวนา เส้นบ้านนายป๊อก สูงศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
1 - 50 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา