ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง