ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง