ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงและจัดเตรียมสถานที่โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง