ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง