ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุทางการแพทย์ ชุดตรวจ Rapid Test Kit Covid-๑๙ Antigen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง