ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง