ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง