ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง