ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านซำภูทอง (เส้นฝายใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง