ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ อบต.ทุ่งนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง