ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 4136 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง